Åfjord/Artsliste
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Åfjord
kommune

Artsliste, Åfjord

Under ser du en artsliste over fugleartene som er observert i Åfjord kommune, satt opp i systematisk rekkefølge. Pr. dags dato er det 198 arter, derav 1 skjermet art som ikke er synlig på artslista under. Hvis du trykker på artsnavnene under vil du få opp et vindu med alle observasjonene som er lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler.

Knoppsvane Gulnebblom Sandløper Alkekonge Gjerdesmett Spettmeis
Sangsvane Dvergdykker Dvergsnipe Lunde Jernspurv Trekryper
Kortnebbgås Gråstrupedykker Temmincksnipe Ringdue Rødstrupe Varsler
Tundragås Horndykker Fjæreplytt Tyrkerdue Blåstrupe Nøtteskrike
Grågås Havhest Myrsnipe Turteldue Rødstjert Lavskrike
Hvitkinngås Havsvale Brushane Gjøk Buskskvett Skjære
Kanadagås Havsule Kvartbekkasin Haukugle Svartstrupe Kaie
Gravand Storskarv Enkeltbekkasin Spurveugle Steinskvett Kråke
Mandarinand Toppskarv Rugde Kattugle Ringtrost Ravn
Brunnakke Egretthegre Lappspove Hornugle Svarttrost Stær
Snadderand Gråhegre Småspove Jordugle Gråtrost Gråspurv
Krikkand Havørn Storspove Perleugle Måltrost Pilfink
Stokkand Sivhauk Sotsnipe Tårnseiler Rødvingetrost Bokfink
Stjertand Hønsehauk Rødstilk Hærfugl Duetrost Bjørkefink
Toppand Spurvehauk Gluttsnipe Vendehals Sivsanger Grønnfink
Bergand Fjellvåk Grønnstilk Gråspett Gulsanger Stillits
Ærfugl Storskrikørn Strandsnipe Grønnspett Hauksanger Grønnsisik
Praktærfugl Kongeørn Steinvender Svartspett Møller Tornirisk
Havelle Fiskeørn Tyvjo Flaggspett Tornsanger Bergirisk
Svartand Tårnfalk Dvergmåke Hvitryggspett Hagesanger Gråsisik
Sjøorre Dvergfalk Hettemåke Tretåspett Munk Brunsisik
Kvinand Jaktfalk Fiskemåke Sanglerke Gransanger Båndkorsnebb
Siland Vandrefalk Sildemåke Sandsvale Løvsanger Grankorsnebb
Laksand Myrrikse Gråmåke Låvesvale Fuglekonge Furukorsnebb
Jerpe Sothøne Polarmåke Taksvale Gråfluesnapper Rosenfink
Lirype Trane Grønlandsmåke Trepiplerke Svarthvit fluesnapper Konglebit
Fjellrype Tjeld Svartbak Heipiplerke Stjertmeis Dompap
Orrfugl Sandlo Krykkje Skjærpiplerke Løvmeis Kjernebiter
Storfugl Boltit Makrellterne Gulerle Granmeis Lappspurv
Vaktel Heilo Rødnebbterne Vintererle Toppmeis Snøspurv
Smålom Tundralo Lomvi Linerle Svartmeis Gulspurv
Storlom Vipe Alke Sidensvans Blåmeis Sivspurv
Islom Polarsnipe Teist Fossekall Kjøttmeis  

Siden er oppdatert: 26.10.2013 21:59:51